Διαλέξεις

ομιλίες, παρουσιάσεις και διαλέξεις

Σταθάτος Γιάννης

Σκέψεις για τη μεθοδολογία της φωτογραφικής έρευνας

Αξίζει να τονισθεί πως έρευνα και ιστορική μελέτη είναι δύο
ξεχωριστές δραστηριότητες. Η πρωτοβάθμιος έρευνα αποτελεί φυσικά το
απαραίτητο εναρκτήριο στάδιο κάθε επιστημονικής μελέτης, η μελέτη
όμως δεν εξαντλείται με την έρευνα, που αποστολή έχει να φέρει στο φως...