Σκέψεις για τη μεθοδολογία της φωτογραφικής έρευνας

Διάλεξη

Αξίζει να τονισθεί πως έρευνα και ιστορική μελέτη είναι δύο
ξεχωριστές δραστηριότητες. Η πρωτοβάθμιος έρευνα αποτελεί φυσικά το
απαραίτητο εναρκτήριο στάδιο κάθε επιστημονικής μελέτης, η μελέτη
όμως δεν εξαντλείται με την έρευνα, που αποστολή έχει να φέρει στο φως
έναν όσο γίνεται μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών. Η διαφορά ερευνητού
και ιστορικού έγκειται στο ότι ο δεύτερος εκτελεί συνθετικό έργο: επιλέγει
δηλαδή πληροφορίες και ενδείξεις βάσει των οποίων συνάγει ορισμένα
συμπεράσματα, προτείνει κάποιες ερμηνείες, αποτολμά κάποιες
αξιολογήσεις και προσπαθεί να τοποθετήσει το αντικείμενο της μελέτης
του σε ένα ευρύτερο πολιτισμικό ή κοινωνικό πλαίσιο.